CLS - Cloud Learning System

Đào tạo E-Learning: Thúc đẩy chuyển đổi số với điện toán đám mây

Đào tạo E-Learning: Thúc đẩy chuyển đổi số với điện toán đám mây

15:42, 09/07/2018

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, điện toán đám mây được coi là một thành phần nền tảng có tác động lớn đến tổ chức, doanh nghiệp. Trong công cuộc chuyển đổi số, đào tạo trực tuyến Elearning đang đang trở thành một xu thế đào tạo mới với sự hỗ trợ đắc lực từ platform này.