Ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram

Instagram siết chặt độ tuổi tham gia mạng xã hội

Instagram siết chặt độ tuổi tham gia mạng xã hội

11:11, 05/12/2019

Ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram thông báo từ ngày 4/12, những người đăng ký tài khoản phải xác nhận đủ ít nhất 13 tuổi.