YouTube iOS 11

YouTube iOS đã hỗ trợ HDR trên iPhone Xs/Xs Max

YouTube iOS đã hỗ trợ HDR trên iPhone Xs/Xs Max

12:07, 03/10/2018

Ứng dụng YouTube dành cho iOS đã có bản cập nhật cho phép hỗ trợ tính năng dải tần nhạy sáng cao (HDR) - “món mới” trên iPhone Xs và Xs Max.