Hủy diệt loài người

Robot Sophia: OK, tôi sẽ hủy diệt loài người!

Robot Sophia: OK, tôi sẽ hủy diệt loài người!

15:44, 21/03/2016

Robot Sophia được phát triển bởi Hanson Robotics - vừa tuyên bố sẽ hủy diệt loài người!