NFT Omni

Nền tảng cho vay NFT Omni bị hack 1,43 triệu USD

11:21, 14/07/2022

Nền tảng cho vay NFT Omni đã bị tấn công theo phương thức 'vay tiền nóng', thiệt hại hơn 1.300 WETH.