sử dụng thuật toán

Trung Quốc siết chặt việc sử dụng thuật toán của Big Tech

Trung Quốc siết chặt việc sử dụng thuật toán của Big Tech

16:25, 06/01/2022

Người dùng ở Trung Quốc sẽ có quyền kiểm soát hoặc tắt cách họ bị theo dõi, nhắm mục tiêu.