UPS

UPS công bố Báo cáo Tiến trình Bền vững thường niên lần thứ 18

UPS công bố Báo cáo Tiến trình Bền vững thường niên lần thứ 18

18:09, 14/07/2020

Gần 124 triệu USD cho các công tác từ thiện, cùng 21,7 triệu giờ hoạt động tình nguyện và 15,4 triệu cây xanh được trồng mới... đó là những con số từ nỗ lực của UPS trong năm 2019 nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững.