Aura Network

Aura Network gọi vốn 5 triệu USD từ vòng hạt giống và chiến lược

Aura Network gọi vốn 5 triệu USD từ vòng hạt giống và chiến lược

11:38, 22/06/2022

Được xây dựng dựa trên công nghệ Cosmos SDK, Aura Network tập trung phát triển và mở rộng ứng dụng NFT. Dự án hướng đến giải quyết 2 thách thức trong quá trình phổ biến NFT tới người dùng đại chúng...