Eggplant

Keysight Technologies chi 330 triệu USD mua lại công ty Eggplant

10:32, 30/06/2020

Hợp nhất hai công ty có khả năng bổ trợ để tạo ra sức mạnh đổi mới sáng tạo trong thị trường tự động hóa kiểm thử phần mềm thông minh.