robot Nao

Đại học Việt Nam đưa robot vào giảng dạy cho sinh viên

Đại học Việt Nam đưa robot vào giảng dạy cho sinh viên

10:18, 15/11/2016

Robot Nhật Bản Nao sẽ được Đại học Lạc Hồng sử dụng ở nhiều khoa, trong đó có nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên học ngoại ngữ, lập trình các ứng dụng.