WWF-Indonesia

WWF-Indonesia chọn AWS làm nhà cung cấp dịch vụ đám mây để đẩy nhanh nỗ lực cứu loài đười ươi Orangutan đang gặp nguy cơ tuyệt chủng cao

WWF-Indonesia chọn AWS làm nhà cung cấp dịch vụ đám mây để đẩy nhanh nỗ lực cứu loài đười ươi Orangutan đang gặp nguy cơ tuyệt chủng cao

15:35, 05/06/2020

Ngày 5/6, Amazon Web Services (AWS) công bố công ty đang hợp tác với World Wildlife Fund for Nature Indonesia (WWF-Indonesia), một tổ chức phi lợi nhuận trong mạng lưới toàn cầu của WWF, nhằm đẩy nhanh nỗ lực cứu loài đười ươi orangutan đang có nguy cơ tuyệt chủng cao ở Indonesia.