Cần có thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ với sản phẩm tốt, cách làm hay, tính ứng dụng cao

Cần có thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ với sản phẩm tốt, cách làm hay, tính ứng dụng cao
Tạp chí Nhịp sống số - Đó là ý kiến tâm huyết được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại Hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ nhiều trăn trở, suy nghĩ để phát huy hơn nữa nguồn tài nguyên trí tuệ của đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, khoa học và công nghệ từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung và trí thức khoa học và công nghệ nói riêng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, khoa học và công nghệ nước ta vẫn còn những hạn chế. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình, chưa đáp ứng được những mong muốn và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, thế giới của ngày hôm nay sẽ không phải là thế giới của ngày hôm qua do sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ. Sự phát triển, ứng dụng của khoa học và công nghệ được coi là sức mạnh mềm, biên giới mềm, thậm chí là chiến lược cạnh tranh quốc gia.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng ta xác định quan điểm phát triển đất nước “phải bằng và dựa vào khoa học và công nghệ”, “phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Đại hội XIII của Đảng xác định 6 trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhiệm vụ chủ yếu, đòi hỏi chúng ta phải có nhận thức mới, tư duy khoa học mới gắn với những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn đời sống, nhất là đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Nghị quyết Đại hội cũng xác định, con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển; phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải gắn kết hài hòa, hiệu quả với phát triển khoa học và công nghệ và đội ngũ trí thức tâm huyết, đam mê, yêu khoa học, yêu đất nước và con người Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đang tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, đi cùng với cơ chế, chính sách và sự đầu tư để khuyến khích, tạo môi trường cho các nhà khoa học cống hiến.

Cùng với đó, tăng cường hợp tác công - tư cho các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới, sáng tạo, lấy nguồn lực nhà nước dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực ngoài nhà nước.

Đồng thời nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang đưa đến nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Trong đó đáng kể nhất là thách thức về việc ứng dụng và thích ứng với sự phát triển của khoa học và công nghệ.

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của khoa học kỹ thuật và công nghệ trong giai đoạn hiện nay, nhấn mạnh nền kinh tế cần có thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ có sản phẩm tốt, cách làm hay, có tính thực tiễn, ứng dụng cao.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã phát biểu tham luận chia sẻ kết quả hoạt động nổi bật của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đồng thời đề xuất những định hướng, giải pháp cốt lõi nhằm phát triển khoa học và công nghệ. 

Nguồn: baodautu.vn

Có thể bạn quan tâm

FPT Software vừa ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Ant Digital Technologies - công ty hàng đầu châu Á chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ số, nhằm củng cố các dịch vụ, giải pháp số cho lĩnh vực Tài chính.