Google

Google mang ngôn ngữ thiết kế Material You đến YouTube

Google mang ngôn ngữ thiết kế Material You đến YouTube

Hôm qua, lúc 10:52

Google đã bắt đầu triển khai ngôn ngữ thiết kế Material You đến với nền tảng YouTube, điều diễn ra sau khi công ty triển khai kiểu thiết kế này đến với Android 13.