Google

Anh: Hãng Google đưa ra cam kết mới về cookie trình duyệt

Anh: Hãng Google đưa ra cam kết mới về cookie trình duyệt

13:51, 30/11/2021

Google đã đưa ra các cam kết mới để giải quyết một số lo ngại còn tồn tại, bao gồm đưa ra cam kết về việc giảm quyền truy cập vào địa chỉ IP và làm rõ các giới hạn nội bộ về dữ liệu mà Google sử dụng.