Ngừng hoạt động

Ứng dụng Twitch trên Nintendo Switch sắp ngừng hoạt động

15:13, 02/11/2023

Twitch sắp kết thúc hỗ trợ đối với ứng dụng Nintendo Switch của nền tảng.