Chính phủ điện tử

Những nhiệm vụ trọng tâm để Chính phủ điện tử Việt Nam vào top 50 thế giới

Những nhiệm vụ trọng tâm để Chính phủ điện tử Việt Nam vào top 50 thế giới

Thứ năm lúc 14:25

Đến năm 2025, xếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam vào top 50, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 80%, đồng thời giao dịch qua nền tảng, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đạt 860 triệu giao dịch…