Chính phủ điện tử

Những nhiệm vụ trọng tâm để Chính phủ điện tử Việt Nam vào top 50 thế giới

14:25, 02/02/2023

Đến năm 2025, xếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam vào top 50, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 80%, đồng thời giao dịch qua nền tảng, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đạt 860 triệu giao dịch…