virus corona

Công nghệ mới giúp phát hiện virus Covid-19 bằng smartphone

Công nghệ mới giúp phát hiện virus Covid-19 bằng smartphone

18:30, 16/04/2021

Nhờ công nghệ cảm biến dùng trong nông nghiệp và giám sát công nghiệp, nhóm nghiên cứu của GE Research đang phát triển các cảm biến thu nhỏ có thể phát hiện sự tồn tại của các hạt nano virus COVID-19 trên nhiều bề mặt khác nhau.