giao thông thông minh

ETC.One: Đóng góp trực tiếp vào lộ trình xây dựng Giao thông thông minh tại Việt Nam

17:05, 26/07/2017

Hướng tới việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đưa các ứng dụng CNTT vào cuộc sống một cách nhanh chóng hiệu quả, Trung tâm CNTT Viettel 3 đã đầu tư nghiên cứu và phát triển “Hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC.One)”. Sản phẩm này đã vượt qua các vòng thẩm định, đánh gia của Hội đồng