LG Electronics

LG tham gia phát triển công nghệ 6G với Next G Alliance

LG tham gia phát triển công nghệ 6G với Next G Alliance

16:24, 15/06/2021

LG đã thành lập trung tâm nghiên cứu mạng 6G với Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ phát triển Hàn Quốc vào năm 2019 và ký thỏa thuận với Viện Nghiên cứu tiêu chuẩn và khoa học Hàn Quốc.