Internet of Things

Giải pháp IoT TomvangVN thông minh cho “mỏ vàng” thủy sản nước nhà

11:18, 30/05/2023

Năm 2023, ngành thủy sản đặt chỉ tiêu diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1,3 triệu héc-ta, trong đó diện tích nuôi nước ngọt 380.000ha (cá tra 5.700ha), diện tích nuôi mặn, lợ 920.000ha (tôm nước lợ 737.000ha). Tổng sản lượng thủy sản khoảng 8,74 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác khoảng 3,58 triệu tấn; sản lượng nuôi trồng 5,16 triệu tấn. KNXK đạt khoảng 10 tỷ USD.