Bảo mật

Kho ứng dụng Google Play tiếp tục là nơi bị tin tặc nhắm đến để phát tán malware

16:58, 04/08/2023

Tin tặc đang tận dụng kỹ thuật tạo phiên bản để vượt qua khả năng phát hiện phần mềm độc hại của kho Google Play và hướng mục tiêu vào người dùng Android.