Google Play Store

Google Play Store chấp nhận hệ thống thanh toán bên thứ ba tại Hàn Quốc

Google Play Store chấp nhận hệ thống thanh toán bên thứ ba tại Hàn Quốc

10:45, 08/11/2021

Google vừa thông báo sẽ cho phép các nhà phát triển thêm hệ thống thanh toán trong ứng dụng từ bên thứ ba tại Hàn Quốc nhằm đáp ứng Đạo luật Kinh doanh Viễn thông vừa sửa đổi tại nước này.