năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo được dự đoán sẽ vượt qua than đá vào năm 2027

16:29, 04/04/2023

Lần đầu tiên, lượng điện được tạo ra từ các nguồn tái tạo ở Mỹ trong vòng một năm nhiều hơn so với từ than đá. Trong năm 2022, các nguồn năng lượng tái tạo đã tạo ra hơn 900 terawatt giờ điện so với hơn 800 terawatt giờ đến từ than đá.