Tetra Pak

Chuyển đổi hệ thống lương thực phục vụ phát triển bền vững

14:45, 16/12/2023

Chuyển đổi hệ thống lương thực theo định hướng an toàn, bền vững và linh hoạt hơn nhằm giảm phát thải khí nhà kính (GHG) là một trong những mục tiêu quan trọng được Tetra Pak đặt ra và thực hiện.