CNTT

VINASA sẽ tập trung hỗ trợ các start-up công nghệ trong 5 năm tới

10:43, 07/04/2016

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà VINASA sẽ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới: 2016 - 2020.